Podnikání v manželství - jak neohrozit rodinu

Jako živnostník (OSVČ) ručíte za své závazky celým svým majetkem, i soukromým. Pokud máte rodinu, tak i společným rodinným majetkem. Přečtěte si, jaké má živnostník možnosti, pokud v podnikání nechce ohrozit svou rodinu. Živnostník v podnikání ručí za své závazky celým svým majetkem. I soukromým. To v praxi znamená, že pokud si jako živnostník (OSVČ) nedokážete splnit své závazky, například uhradit obchodnímu partnerovi fakturu nebo splatit dluhy, pak se věřitel může domáhat úhrady dlužné částky několika způsoby. Jedním z nich je i exekutor, který vám může sáhnout na majetek. Toto riziko je vysoké třeba při obchodování na Forex. Zdůrazňujeme, že exekutor vám může zabavit i ty finance a majetek, které jsou vaše soukromé a nepoužíváte je na podnikání. Tedy exekutor vám může zabavit peníze i na soukromém ne-podnikatelském účtu, na termínovaném vkladu, vaše auto, váš byt či dům. Toto je jedna z největších nevýhod podnikání jako živnostník (OSVČ), zejména v přímém srovnání s podnikáním ve formě s.r.o. - společnosti s ručením omezeným. Ale mnozí čerství živnostníci si neuvědomují, že ručení celým svým majetkem se týká i jejich manžela či manželky a celé rodiny. Vyplývá to totiž z BSM - společného jmění manželů. BSM definuje občanský zákoník: Společné jmění manželů je vše, co může být předmětem vlastnictví a co nabyl některý z manželů za trvání manželství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka \" V praxi to znamená, že pokud manžel podnikatel není schopen plnit své závazky (a je jedno jestli záměrně, nebo třeba proto, že mu některý z obchodních partnerů nezaplatil), ručí za ně majetkem, který je společný. Tedy jestliže manželé spolu nabyly byt či dům, mohou o něj přijít, pokud jeden z manželů podniká a není schopen plnit své závazky. Jak neohrozit rodinu Pokud v podnikání nechcete ohrozit svou rodinu případnou neschopností splácet své závazky (a jak jsme již zmínili, může k tomu dojít ne vaší vinou), pak se nabízí několik řešení. Zrušení BSM Zrušení společného jmění manželů lze soudní cestou. Návrh na zrušení může podat ten manžel, který nepodniká. Pokud podnikají oba manželé, tak návrh může podat kterýkoli z manželů. Pokud soud rozhodne o zrušení BSM, pak rizika nese jen manžel podnikatel. Zároveň má ale výhradní nárok na příjmy z tohoto podnikání. Pokud by ale manželé BSM nezrušili, nesou oba nejen rizika, ale oba mají nárok na příjmy (zisky) z podnikání. Nevýhodou soudní cesty je, že dlouho trvá, stojí poměrně dost peněz (soudní poplatky) a soud nakonec nemusí s návrhem na zrušení BSM souhlasit. Omezení BSM Rozsah bezpodílového spoluvlastnictví manželů je možné zúžit dohodou ve formě notářského zápisu. Toto řešení je levnější a rychlejší než výše zmiňovaná soudní cesta. Nicméně pokud v podnikání má tato dohoda o zúžení BSM jeden háček. Na takové zúžení BSM je možné se v budoucnu odvolat jen tehdy, jestliže je existence této dohody známa. To v praxi znamená, že obchodní partner manžela podnikatele musí být předem informován o existenci dohody (například při sepsání smlouvy o spolupráci nebo při konkrétním obchodě). Pokud se dohoda o zúžení BSM týká i nemovitosti, pak účinnost nabývá až vkladem do katastru. Souhlas manželů k podnikání Věděli jste, že k použití majetku, který je ve společném jmění manželů, potřebuje začínající podnikatel souhlas druhého manžela, aby tento majetek mohl používat v podnikání? Tedy pokud začínáte podnikat a budete pro podnikání používat cokoliv ze společného majetku (prostory, dům, auto, peníze), pak na to potřebujete souhlas manžela. Tento může být byť ústní, zákon nevyžaduje písemnou formu. Za souhlas se považuje i to, když se druhý manžel neohradí. Pokud tedy nesouhlasíte s tím, aby manžel pro podnikání používal majetek, který jste společně nabyly v BSM, pak je dobré tento ne-souhlas písemně oznámit podnikajícímu manželovi. Když přijde k nejhoršímu Pokud podnikající manžel zkrachuje, může dojít k vyhlášení konkurzu na majetek. Před zpeněžením majetku musí být vypořádány bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Pokud ale došlo k dohodě o vypořádání BSM během šesti měsíců před prohlášením konkursu, taková dohoda je neplatná. Pokud uvažujete nad podnikáním jako živnostník (OSVČ), je dobré zvážit, nakolik rizikové bude vaše podnikání. Pokud máte rodinu, promyslete si, zda ji chcete ohrozit případným neúspěchem podnikání. Rozhodněte se, zda rizika vyloučíte založením společnosti s ručením omezeným, případně zrušíte nebo omezíte BSM.

Publikováno: 15. 01. 2018

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková